Algemene Voorwaarden

1. Opzet

Tiara/Fashion, onderdeel van Dogu Events KVK 83801707, biedt diverse modeartikelen en accessoires te koop aan.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor al onze leveringen en prestaties jegens onze klanten. Deze zijn uitsluitend van kracht. Tegengestelde van onze Algemene Voorwaarden of van de wettelijke bepalingen afwijkende voorwaarden van de klant worden door ons niet erkend, tenzij wij de geldigheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk hebben geaffirmeerd.

2. Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn niet verplicht de bestelling van een klant te accepteren. Evenmin zijn wij verplicht ons aanbod permanent beschikbaar te houden. Reeds bevestigde bestellingen worden hier niet door aangetast.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

De presentatie van de producten op ons domein vormt geen bindend aanbod van de aanbieder voor het afsluiten van een overeenkomst. Het aanbod is vrijblijvend en niet bindend. Een overeenkomst komt tot stand door jouw bestelling en onze acceptatie ervan. Een bindende bestelling voor de artikelen in het winkelmandje vindt plaats door de elektronische overdracht van het ingevulde online-bestelformulier in de webshop. Het online-bestelformulier stuur je, na het invoeren van je persoonsgegevens en de verzend- en betaalwijze, door met een klik op de knop ‘Afrekenen’.

Wij bevestigen de ontvangst van je bestelling door een bevestigings-e-mail te verzenden. Deze bestelbevestiging is nog niet onze acceptatie van het voorstel tot overeenkomst. Ze dient slechts om de klant te informeren dat de bestelling door ons ontvangen is. Het voorstel tot overeenkomst wordt geaccepteerd met een uitdrukkelijke verklaring van acceptatie, uiterlijk met de levering van de bestelde artikelen. Bij acceptatie van de overeenkomst ontvangt de consument de volledige tekst van de overeenkomst samen met de wettelijk voorgeschreven informatie over de overeenkomst.

Wij zijn niet verplicht onlinebestellingen te accepteren. De beslissing hierover wordt aan onze eigen beoordeling overgelaten. De artikelen worden namelijk eerst gecontroleerd of deze in voorraad zijn. De artikelen worden principieel alleen in ´huishoudelijke´ hoeveelheden afgeleverd.

4. Het recht om te herroepen; Recht op teruggave

Je hebt het recht om binnen een termijn van acht dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt acht dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via e-mailadres: info@tiarafashion.nl door middel van een duidelijke verklaring te informeren over je beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven, dient u uw aankoop te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.1 Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je de betaling die je hebt gedaan, exclusief leveringskosten.

Binnen 21 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, betalen wij je terug, met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot dat wij de goederen hebben ontvangen.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan acht dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, aan ons terug te zenden.

Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van acht dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

4.2 Recht van teruggave

Wij geven je naast het wettelijke herroepingsrecht een recht van teruggave, van in totaal acht dagen, vanaf ontvangst van de artikelen. Voorwaarde voor het uitoefenen van het recht van teruggave is echter dat je de artikelen slechts bekeken en gepast hebt, net zoals in een winkel.

Verder dienen de artikelen volledig, in hun oorspronkelijke toestand, intact en onbeschadigd in de originele verpakking te worden geretourneerd.

In het geval van een retourzending word je verzocht de door Tiara/Fashion ter beschikking gestelde originele verpakking te gebruiken. Het verzendbewijs moet ten alle tijden worden bewaard.

5. Uitvoering van de levering; levertijden; risico-overdracht

De levering van de artikelen wordt door Tiara/Fashion of een door ons daarmee belaste verzendpartner uitgevoerd. De levertermijn bedraagt na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst maximaal vijf werkdagen. Indien wij de artikelen bij een leverancier betrekken (afsluiting van een congruente dekking) en door onze leverancier in de steek worden gelaten, dan kunnen wij ons, voor zover wij niet verantwoordelijk zijn voor de daaruit resulterende verhindering van de prestatie, uit de overeenkomst terugtrekken.

Je kunt je, ongeacht andere wettelijke voorwaarden, vanwege een vertraging van de levering alleen uit de overeenkomst terugtrekken, indien wij voor deze vertraging verantwoordelijk zijn. Indien overmacht en andere onvoorzienbare, buitengewone gebeurtenissen optreden waar wij geen schuld aan hebben – bijvoorbeeld bevoorradingsproblemen of een bedrijfsstoring van niet slechts tijdelijke duur, een staking, uitsluiting, tekort aan transportmiddelen, ingrepen van de overheid, energieproblemen etc; Ook wanneer deze bij toeleveranciers optreden – en wij daardoor verhinderd zijn onze verplichtingen op tijd na te komen, dan vindt een redelijke verlenging van de levertermijn plaats. Indien door de genoemde omstandigheden de levering onmogelijk gemaakt of onredelijk wordt, kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken. Hetzelfde recht heb jij, indien een voortzetting van de overeenkomst voor jou onredelijk is. Op de genoemde omstandigheden zullen wij ons echter alleen beroepen, indien wij er onverwijld van op de hoogte werden gesteld.

6. Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van de koopprijs blijven de artikelen eigendom van de schuldeiser. Onder de opschortende voorwaarde van betaling van de volledige koopprijs, gaat de eigendom van de artikelen automatisch op de klant over. Tot dan heeft hij een omkeerbaar recht op overdracht van de eigendom.

Vóór de eigendomsoverdracht is een verpanding, overdracht tot zekerheid, omvorming of andere beschikking die de voorbehouden eigendom in gevaar brengt, zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan. Indien een artikel gepand of in beslag genomen wordt, moet de klant dit onverwijld schriftelijk melden. Verder is de klant verplicht de derden ervan op de hoogte te stellen dat de betreffende artikelen eigendom zijn van Tiara/Fashion resp. de schuldeiser.

7. Prijzen en verzendkosten

Van toepassing zijn de prijzen die op het tijdstip van de bestelling in het aanbod zijn aangegeven. Voor zover uit de overeengekomen prijs niets anders blijkt, gelden onze prijzen, exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden afzonderlijk vermeld.

7.1 Betalingsmethode

Wij bieden je de mogelijkheid van een directe koop aan. Als betaalwijze kun je gebruik maken van IDEAL.

8. Gebreken

Het wettelijke garantierecht is van toepassing behoudens afwijkende regelingen (Algemene Voorwaarden onderdeel 4). Vertonen de artikelen op het tijdstip van de risico-overgang een gebrek, dan verhelpen wij dit door middel van een vervangende levering. Als een product niet in voorraad is, kan de klant een vervangend product kiezen. Of ervoor kiezen om het geld terugbetaald te krijgen.

Een vervangende levering wordt door Tiara/Fahion in principe uit coulance en zonder erkenning van een wettelijke plicht uitgevoerd. Er is slechts sprake van een erkenning indien Tiara/Fashion dit uitdrukkelijk tegenover de klant verklaart.

Wanneer bepaalde kwaliteiten van de artikelen worden overeengekomen, betekent dit niet dat Tiara/Fashion in de zin van de wet, garanties biedt of andere dienaangaande risico’s op zich neemt. Er bestaan geen garantierechten bij schade die na de risico-overgang is opgetreden ten gevolge van een onjuiste of nalatige behandeling, overmatige of ongeschikte belasting of natuurlijke slijtage van de artikelen, voor zover deze schade niet door Tiara/Fashion werd veroorzaakt.

Indien na controle van de artikelen je eis van een vervangende levering ongegrond blijkt, kan Tiara/Fashion, ongeacht andere rechten, eventuele kosten voor de verzending van de artikelen naar Tiara/Fashion en voor de retourzending naar jou alsmede kosten voor de controle van de artikelen in rekening brengen, indien je erkent of door nalatigheid niet erkend hebt dat je desbetreffende eis ongegrond is.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verplicht tot schadevergoeding of restitutie van kosten op welke rechtsgrond dan ook en met name niet tot schadevergoeding wegens gebreken of een ander plichtsverzuim of misdrijf.

Uitgezonderd is schade waarvoor wij krachtens de wettelijke productaansprakelijkheid aansprakelijk zijn, of die te wijten is aan een schuldig verzuim van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn met name verplichtingen waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant doorgaans vertrouwt en mag vertrouwen. Onze aansprakelijkheid wegens de niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare, typische schade, voor zover wij niet aansprakelijk zijn vanwege opzet of grove nalatigheid.

10. Slotbepaling

De overeenkomst valt onder het Nederlandse recht. In het handelsverkeer met consumenten is ook het recht op de woonplaats van de consument van toepassing, voor zover het dwingend om bepalingen inzake consumentenrechten gaat. Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst zijn woonplaats of gewone verblijfplaats naar het buitenland verlegt, of indien zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het ogenblik dat wij een eis in rechte instellen, is ons kantoor de plaats van rechtspraak.

Tenzij uit de overeenkomst anders blijkt, is ons kantoor de plaats van handeling. Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hier niet door aangetast.

0
    0
    Jouw winkelmand
    Je winkelwagen is leegTerug naar shop